خدمات ما

در ایده پویان ماژ به هدف پاسخگویی به گستره نیاز کسب و کار‌ها، پازل خدمات خود را از بنیادی‌ترین عنصر یعنی تحقیقات بازار و استراتژی تا طرح‌ریزی، اجرا و مدیریت کمپین های تبلیغاتی چیدیم. با توجه به سابقه‌ای که تیم مدیریتی مجموعه در حیطه رسانه‌داری و مدیریت رسانه داشت نیز برنامه‌ای منسجم و هدفمند جهت انتخاب بهترین رسانه برای پیشبرد مقاصد ارتباطی کسب و کار‌ها تدوین کردیم

market research services
strategy
branding services
MEDIA services
campaign services
digital services
graphic service
copy services
ad services
posm serives
تحقیقات بازارmarket research services
استراتژیstrategy
برندینگbranding services
رسانهMEDIA services
طراحی کمپینcampaign services
بازاریابی دیجیتالdigital services
گرافیکgraphic service
کپیcopy services
محیطیad services
نقطه فروش۲posm serives