مدیریت برند

مدیریت برند

یک مدیریت برند از نگاه یک مشتری یک مدیریت کسب وکار است. اعتماد و دست گذاشتن روی تجربیات ما طی یک گریز با استفاده از قابلیت ها و توانایی های ما و ذهنیت دقیق ما در خلاقیت، می توانیم هدف و آرمان مشتریان را از دیدگاه خود آنها در قالب یک طرح استخراج نماییم. قبل از پیشنهاد و اجرای استراتژی نام(برند) تجاری و سازگار به پوشش تمام جنبه ها از نظر مدیریت کسب و کار تا بازاریابی.


مطالب اصلی

 • - باز تعریف یک برند و ایجاد چشم انداز.
 • - باز تعریف و ایجاد استراتژی کسب و کار
 • - ادغام پس از کسب و کار نام تجاری
 • - طراحی تجربه و کارهای موفق مشتری (تجربیات کارهای برند مشتری)
 • - نماد توسعه و گسترش برند (هویت سازمانی و هویت بصری)
 • - سخنرانی در استراتژی نام تجاری و کارگاه های آموزشی برای مدیران و کارکنان
 • معماری(ساختار نام تجاری)

  "پل بین استراتژی و بیان"

  ساختار(معماری) نام تجاری ، مارک و نماد درون هویت سازمانی می باشد. این راه که در آن علامت های تجاری در سهام شرکت مربوطه به – یا از یکدیگر متفاوت است. معماری(ساختار) باید سلسله مراتب در سازمان را شرح دهد؛ چگونه نام تجاری شرکت در همکاری در مارک های زیرین کار می کند؛ چگونه آنها را پشتیبانی و یا از هم مجزا می کند؛ چگونه مارک های زیر منعکس کننده یا تقویت کننده اهداف استراتژیک برند شرکتی هستند که به آن تعلق دارند.

  معماری برند مدتهاست به عنوان یک پایه ثابت مورد توجه قرار گرفته است،به وضوح با اولویت نسبتا کم به مدیریت پیشگیرانه اختصاص داده شده است با وجود این که معماری(ساختار) نام تجاری یک میراث گذشته و حال است که اگر به خوبی مدیریت شود می تواند فرصتی برای ارزش گذاری قابل توجهی را فراهم گند. علاوه بر این این روزها شرکت هاو سازمان ها این پیچیدگی ها را با تغییر سریع در بازار و کسب و کار هدایت می کنند. به همین دلیل ساختار(معماری) برند باید روان و نشان دهنده واکنش باشدتا بتواند همواره اهرم حداکثر ارزش را به خود اختصاص دهد.

  یک فرصت جدید برای تجلی و ظاهر نیازمند خواستار و علاقه مند بودن برای به وجود آوردن و استفاده از یک رایزنی و مشاوره خلاق است با حد وحدود و سهم و وظیفه محدود نمی شود که نان آن را معماری (ساختار) نام تجاری یا همان برند می نامیم.

  معماری(ساختار) برند از مرزهای سنت و قدیمی بودن و نظم و انضباط عبور می کند برای فراهم کردن، ابداع کردن و راه حل های دل چسب (چسبناک) با استفاده از تنوع.